دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

واحد اساتید مشاور دانشکده پزشکی

معرفی واحد

واحد استاد مشاور دانشکده پزشکی ساختاری تشکیلاتی ذیل مدیریت معاون آموزشی دانشکده است که به منظور پیگیری و اجرای "آیین نامه استاد مشاور دانشگاه (ابلاغی وزارت به شماره 110/500 مورخ 98/2/8) و در راستای هدایت هدفمند امور تحصیلی دانشجویان برای رشد و شکوفایی هر چه بیشتر آنان و به منظور پایش و پیشگیری از افت تحصیلی و رفع مشکلات آموزشی، پژوهشی، فردی، اجتماعی، عاطفی و رفاهی دانشجویان در مقاطع مختلف تحصیلی تشکیل شده است. در این دانشکده مسئول اساتید مشاور توسط معاون آموزشی دانشکده انتخاب می‌شود که وظیفه برنامه‌ریزی و نظارت بر فعالیت استادان مشاور را بر عهده دارد.

عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب