دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
دکتر محمدحسین زیلوچی
معاون اجرایی
دکترای تخصصی سیاستگذاری سلامت
مرتبه علمی: استادیار
دکتر محمدحسین زیلوچی
شرح وظایف:
تدوین برنامه عملیاتی به صورت سالانه تنظیم و اجرای صحیح آئین نامه ها و مقررات اداری و مالی و دستور العمل ها و ضوابط انجام تدابیر لازم به منظور پیشرفت و بهبود روشها و امور جاری دانشکده پیش بینی و تنظیم اعتبارات سالانه موردنیاز دانشکده نظارت بر حسن اجرای خدمات عمومی دانشکده مستندسازی و تهیه گزارش های آماری از عملکرد دانشکده
عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب