دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
دکتر مائده نجفی زاده
معاون آموزشی پزشکی عمومی
متخصص بیماریهای عفونی
مرتبه علمی: استادیار
دکتر مائده نجفی زاده
شرح وظایف:
نظارت بر اجرای صحیح برنامه آموزشی و سیاست های ناظر بر آموزش پزشکی عمومی نظارت بر عملکرد کارشناسان اداره آموزش و کارشناس دایره امتحانات تعامل با گروه های آموزشی اعم از علوم پایه و بالینی در جهت پیشبرد سیاستهای وزارت متبوع و دبیرخانه شورای آموزش پزشکی عمومی پیاده سازی کامل کوریکولوم جدید دوره پزشکی عمومی بررسی و پیگیری امور آموزشی و اداری دانشجـویان رشته پزشکی از بدو ورود تا فارغ التحصیلی برگزاری آزمون های جامع کشوری و درون دانشگاهی بازنگری برنامه آموزش پزشکی عمومی در مقاطع چهارگانه افزایش پتانسیل پزشکان عمومی فارغ التحصیل در برخورد با بیماران سرپایی و اورژانس توسعه امکانات آموزشی و رفاهی در مراکز آموزشی درمانی توجه ویژه به بحث اخلاق پزشکی و موازین حقوقی در درمان بازنگری Log book و الکترونیک نمودن آن و برگزاری آزمون آسکی و روشهای نوین طرح سوال تشکیل منظم جلسات شورای آموزشی دانشکده به عنوان دبیر شورا شرکت در جلسات کمیته برنامه ریزی درسی تعامل سازنده با معاون آموزشی علوم پایه و مدیران گروههای آموزشی پایه و بالینی
عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب