دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

گروه انگل‌شناسی

مطالب آموزشی

سایت‌های انگل‌شناسی

منبع

آدرس سایت

موضوع

Iranian Society of Parasitology

http://isp.tums.ac.ir

انجمن انگل شناسی ایران

Cambridge University Parasitology Research

https://www.path.cam.ac.uk/research/microbiology-and-parasitology-division

گروه میکروب شناسی و انگل شناسی دانشگاه کمبریج انگلستان

University of Delaware

http://www.udel.edu/medtech/dlehman/medt372/images.html

اطلس کرم شناسی تک یاخته شناسی و بندپایان

Centers for Disease Control and Prevention

https://www.cdc.gov/parasites

بیماریهای انگلی

Kansas State University

https://www.k-state.edu/parasitology

پژوهشهای انگل شناسی

American Society of Tropical Medicine and Hygiene

https://www.astmh.org

انجمن بیماریهای گرمسیری آمریکا

American Society of Parasitologists

https://www.amsocparasit.org

انجمن انگل شناسان آمریکا

 

فیلمهای آموزشی چرخه انگلها و تکنیکهای آزمایشگاهی

ردیف

فیلم

ردیف

فیلم

1

کلونورکیس ساینسیس

14

اکسیور

2

لیشمانیا

15

انکوسرکیازیس و فیلاریازیس

3

مالاریا

16

تریپانوزوما کروزی

4

هایمنولیپیس نانا

17

تریکوموناس

5

آکانتومبا

18

تنیا ساژیناتا

6

اسمیر خون محیطی

19

توکسوپلاسما

7

روش فرمالین اتر

20

سارکوسیستیس

8

روش کاتو-کتز

21

دایروفیلاریا ایمیتیس

9

رنگ آمیزی ذیل نلسون

22

دیپلیدیوم کنینوم

10

آماده سازی NNN

23

دیفلوبوتریوم لاتوم

11

رنگ امیزی مدفوع با لوگول

24

ژیاردیا

12

رنگ آمیزی تری کروم

25

شیستوزوما

13

روش زینک سولفات

26

فاسیولا هپاتیکا

فهرست منابع لاتین گروه انگل شناسی

کتاب

ردیف

کتاب

ردیف

Henry’s  Clinical Diagnosis and Management By Laboratory Methods

24

Advances in Parasitology 40

1

Immunodiagnostic and Molecular Diagnostic Tests in Veterinary Parasitology

25

Advances in Parasitology 75

2

Immunomodulatory effects of parasites

26

Advances in Parasitology 95

3

Leishmaniasis Biology and control

27

Advances in Parasitology 96

4

Malaria parasites

28

Approaches to Research on the Systematics of Fish-Borne

5

Markell and Voge’s Medical Parasitology

29

Atlas of fungal infectin

6

Medical Mycology - Cellular and Molecular Techniques

30

Atlas of Medical Helminthology and Protozoology

7

Metabolic Ecology

31

Atlas of Medical Parasitology

8

Modelling Parasite Transmission and Control

32

Atlas Of Veterinary Clinical Parasitology

9

Molecular Mechanisms of Parasite Invasion

33

Bailey & Scott's Diagnosti Microbiology

10

Neuropeptide Systems as Targets for Parasite and Pest Control

34

Clinical Mycology

11

Parasitic Protozoa

35

Clinical Parasitology

12

Performance Standards for Antimicrobial

36

Diagnosis of Fungal Infections

13

Peters’ Atlas of Tropical Medicine and Parasitology

37

Diagnostic medical parasitology

14

Physiology of Parasites

38

Diagnostic Parasitology for Veterinary Technicians

15

Principles and Practice of Clinical Parasitology

39

Drug Discovery for Leishmanisis

16

Principles of Veterinary Parasitology

40

Fasciolosis 2nd edition

17

Rodent Malaria

41

Foundations of Parasitology, 9th Edition

18

Surgical Pathology of the Gastrointestinal System Bacterial, Fungal, Viral, and Parasitic Infections

42

Foundations of Parasitology

19

Textbook of Diagnostic Microbiology

43

Fungal Pathogenesis

20

The Fungi

44

Glossary of mycology

21

Veterinary parasitology Fourth Edition

45

Veterinary Parasitology

22

 

 

Worms and Human Disease

 
عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب