دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
علی اصغر آقایی
مسئول فناوری اطلاعات
کارشناسی ارشد کامپیوتر-نرم افزار
علی اصغر آقایی
شرح وظایف:
پشتیبانی سخت افزاری و نرم افزاری سیستم های دانشکده پشتیبانی سخت افزاری و نرم افزاری سیستم های ساختمان فرقانی و پردیس پشتیبانی کلاس های مجازی دانشکده پزشکی انجام سایر امور محوله ازسوی مقام مافوق
عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب