دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
دکتر محمد اسماعیل شهاب الدین
مدیر پژوهشی
دکتری تخصصی بیوشیمی بالینی
مرتبه علمی: دانشیار
دکتر محمد اسماعیل شهاب الدین
شرح وظایف:
کارنامه پژوهشی برای اعضای محترم هیئت علمی نظارت بر فعالیتهای پژوهشی گروههای آموزشی توانمندسازی اعضای هیئت علمی، دانشجویان پزشکی و تحصیلات تکمیلی در حیطه‌های پژوهشی برگزاری جلسات هماهنگی با معاونین پژوهشی گروه‌های آموزشی در راستای سیاستهای کلان این معاونت تدوین فرآیندهای مربوبط به امور پایان‌نامه‌ها و طرحهای تحقیقاتی با هماهنگی دبیران محترم شوراهای پژوهشی علوم بالینی و پایه و پژوهش در آموزش برنامه‌ریزی و برگزاری مرحله پژوهشی فراخوان جذب اعضای هیئت علمی دانشکده پزشکی
عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب