دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
دکتر زهرا سلیمانی
مدیر مرکز آموزش مهارتهای بالینی
متخصص بیماریهای عفونی
مرتبه علمی: دانشیار
دکتر زهرا سلیمانی
شرح وظایف:
نظارت بر کلیه فرایندهای آموزشی، اجرایی مرکز مهارتهای بالینی در چارچوب استانداردهای اعتبار بخشی موسسه ای و آموزشی وزارت متبوع تدوین و تنظیم طرح درس واحد مهارتهای بالینی، استدلال بالینی و اخذ شرح حال گیری 1و2 دبیر علمی و اجرایی آزمون صالحیت بالینی نظارت بر اجرای کارگاههای دستیاران و کارورزان و کار آموزان تایید لیست خرید تجهیزات، مانکن های آموزشی جدید و سعی در ارتقاء واحد در کلیه زمینه ها شرکت در جلسات EDC
عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب