دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
دکتر زهرا سلیمانی
مدیر مرکز آموزش مهارتهای بالینی
متخصص بیماریهای عفونی
مرتبه علمی: دانشیار
دکتر زهرا سلیمانی
شرح وظایف:
نظارت بر کلیه فرآیندهای آموزشی، اجرایی مرکز مهارتهای بالینی در چارچوب استانداردهای اعتبار بخشی موسسه‌ای و آموزشی وزارت متبوع تدوین و تنظیم طرح درس واحد مهارتهای بالینی، استدلال بالینی و اخذ شرح حال‌گیری 1و2 دبیر علمی و اجرایی آزمون صلاحیت بالینی نظارت بر اجرای کارگاههای دستیاران و کارورزان و کارآموزان تایید لیست خرید تجهیزات، مانکن‌های آموزشی جدید و سعی در ارتقاء واحد در کلیه زمینه‌ها شرکت در جلسات EDC
عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب