دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

 دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی (EDO)
رشد و بالندگی اساتید 

 

فرم‌های توانمندسازی اعضاء هیئت علمی:

  • فرم ارزشیابی اعضاء هیئت علمی جهت ترفیع پایه سالیانه
  • فرم ارزیابی آموزشی " پرداخت مبتنی بر عملکرد اعضای هیئت علمی" براساس نظر دفتر توسعه آموزش پزشکی   
عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب