دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

شورای مدیران دانشکده پزشکی

تاریخچه: جلسه مدیران در راستای هماهنگی بیشتر بین سرپرست و معاونین همچنین مدیران دانشکده طراحی گردیده و از سال 1394 آغاز به کار کرده است.

اعضا: سرپرست دانشکده پزشکی- معاون آموزش بالینی و تحصیلات تکمیلی- معاون آموزش علوم پایه و تحصیلات تکمیلی- معاون پژوهشی دانشکده - معاون  اجرایی- معاون پزشکی عمومی- مدیر دفتر توسعه آموزش – مدیر امور بین الملل- مدیر امور هیئت علمی- مدیر مرکز مهارتهای بالینی دانشکده

زمان: یک روز در هفته، یکشنبه ها ساعت 8 تا 10 صبح

مکان: سالن طبیب دانشکده پزشکی

دبیر شورا: مسئول دفتر ریاست دانشکده

شرح وظایف:

- بررسی فعالیتهای انجام شده در طول هفته در حوزه معاونت های دانشکده

- بررسی مشکلات دانشکده و ارائه راهکار

- ساماندهی و تدوین فرایندهای مختلف دانشکده

- سیاست گذاری در حوزه های آموزشی و اجرایی دانشکده

- طرح نامه های ارسالی از معاونت های مختلف و پاسخگویی به نامه ها و پیگیری اجرای آن

نحوه اجرا:

ردیف

فعالیت

مسئول

1

قرائت صورت جلسه قبل و بررسی نحوه اجرای مصوبات همچنین نامه های ارسالی از سوی واحدهای مختلف

دبیر شورا

2

گزارش فعالیت معاونت آموزش بالینی

معاون آموزش بالینی

3

گزارش فعالیت معاونت آموزش علوم پایه

معاون آموزش علوم پایه

4

گزارش فعالیت معاونت پژوهشی دانشکده

معاون پژوهشی دانشکده

5

گزارش فعالیت معاونت اجرایی

معاون اجرایی

6

گزارش فعالیت مدیریت اموربین الملل

مدیر امور بین الملل

7

گزارش فعالیت مرکز آموزش مهارت‌های بالینی

مدیر مرکز آموزش مهارت‌های بالینی

8

گزارش فعالیت دفتر توسعه آموزش پزشکی  

مدیر دفتر توسعه آموزش پزشکی

9

گزارش فعالیت دفتر امور هیئت علمی 

مدیر دفتر امور هیئت علمی

10

جمع بندی جلسه توسط سرپرست دانشکده

سرپرست دانشکده

11

ثبت مصوبات جلسه و قرائت آن

دبیر شورا

 

اعضای شورای مدیران

نام ونام خانوادگی

سمت

نوع عضویت

دکتر سیدمسعود معینی طباء

سرپرست دانشکده

رییس شورا

دکتر مائده نجفی زاده

معاون آموزش پزشکی عمومی

عضو حقوقی

دکتر محسن اربابی

معاون آموزشی علوم پایه و تحصیلات تکمیلی

عضو حقوقی

دکتر حامد پهلوانی

معاون آموزشی علوم بالینی و تحصیلات تکمیلی

عضو حقوقی

دکتر همایون نادریان

معاون پژوهشی دانشکده

عضو حقوقی

دکتر سیدامیر عباس شریف

معاون اجرایی دانشکده

عضو حقوقی

دکتر زهرا سلیمانی

مدیر مرکز آموزش مهارت‌های بالینی

عضو حقوقی

دکتر عطیه فقیهی

مدیر دفتر توسعه آموزش

عضو حقوقی

دکتر 

مدیر امور بین الملل

عضو حقوقی

دکتر علیرضا عابد

مدیر دفتر امور هیئت علمی

عضو حقوقی

خانم آریایی

-

دبیر شورا

عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب