دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

شورای آموزشی دانشکده پزشکی

جلسات شورای آموزشی دانشگاه با هدف برنامه ریزی و هماهنگی اجرائی در امور آموزشی دانشگاه که بر طبق قوانین و آئین نامه ها به دانشگاه محول شده و همچنین کارشناسی موضوعاتی که لازم است در شورای دانشگاه مطرح شود تشکیل می شود.

ماده 1:  اعضای شورای آموزشی دانشکده متشکل از افراد زیر میباشد:

-ریاست دانشکده پزشکی

- معاون آموزش  بالینی و تحصیلات تکمیلی دانشکده

- معاون آموزشی علوم پایه و تحصیلات تکمیلی دانشکده

- معاون آموزشی پزشکی عمومی

- معاون پژوهشی دانشکده

- معون اجرایی دانشکده

- مدیر امور بین الملل

- مدیر دفتر توسعه آموزش پزشکی

- مدیر امور هیات علمی

- مدیران گروه های آموزشی (دوره ای)

- مدیر مرکز مهارتهای بالینی

- معاون آموزشی مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی

- کارشناس شورای آموزشی/ کارشناس مسئول آموزش

ماده 2: ریاست این شورا بعهده سرپرست دانشکده پزشکی میباشد.

ماده 3: دبیری این شورا بعهده  کارشناس مسئول آموزش دانشکده است .

ماده 4: نحوه ارجاع موضوعات به شورا از طریق ریاست دانشکده، ‌معاونین آموزشی و پژوهشی و مدیران دانشکده با درخواست کتبی و هماهنگی قبلی

ماده 5: جلسات با حضور حداقل دو سوم اعضا رسمیت می یابد و تصویب مصوبات با رای حداقل نصب باضافه یک خواهد بود.

ماده 6: مصوبات شورای آموزشی که جنبه سیاست گذاری دارد پس از تصویب شورای آموزشی دانشگاه قابلیت اجرائی دارد.

ماده 7: صورتجلسات شورای آموزشی  دانشکده حداکثر تا یک هفته  باید به امضای اعضا رسانده شود

  مصوباتی که باید در شورای آموزشی دانشگاه تصویب گردد  توسط سرپرست دانشکده در شورای آموزشی دانشگاه طرح گردد

ماده 8: مسئولیت پیگیری مصوبات شورا بعهده دبیر محترم شورا و معاونین محترم دانشکده می باشد.

ماده 9: دستور جلسات شورا حداقل 5 روز قبل از جلسه توسط دبیر شورا  تنظیم و برای اعضا ارسال می شود.

ماده 10: حضور همکاران محترم عضو شورا در شورای آموزشی الزامی است و در غیاب مدیر گروه حتی الامکان با معرفی رسمی نماینده گروه، ‌با موافقت دبیر شورا شرکت نماید.

تبصره : چنانچه اعضا سه جلسه غیبت بدون جانشین داشته باشند مراتب به استحضار رئیس محترم دانشگاه خواهد رسید.

ماده 11: شورای آموزشی میتواند از اعضا حقیقی بعنوان مشاور دعوت بعمل آورد، ‌بدیهی است که مصوبات این شوراهای مشترک نیز با امضا اعضا شورای آموزشی رسمیت می یابد.

ماده 12: موضوعاتی که از مراجع ذیصلاح برای طرح در شورای آموزشی اعلام میشود نباید بیشتر از 4 هفته در نوبت طرح قرار گیرد .

ماده 13: موضوعاتی که برای طرح در شورا واصل می شود چنانچه بر اساس آئین نامه لازم نباشد باید سریعا به دستور دهنده و یا پیشنهاد دهنده اعلام شود.

این آئین نامه در سیزده ماده و یک تبصره به تصویب رسید و از زمان تصویب قابل اجرا می باشد.

 

شرح وظایف شورای آموزشی دانشکده پزشکی  دانشگاه علوم پزشکی کاشان

1- همکاری با معاون آموزشی دانشگاه برای ایجاد زمینه اجرای مصوبات شورای  آموزشی دانشگاه

2- ارائه پیشنهاد در این زمینه ها به شورای  آموزشی دانشگاه از جمله:

  • برنامه های آموزشی
  • نحوه اجرای برنامه های درسی در چهارچوب مصوبات
  • آئین نامه های آموزشی
  • طرحهای مناسب آموزشی غیررسمی کوتاه مدت ومیان مدت
  • ظرفیت پذیرش دانشجوی جدید

3- بررسی و اظهارنظر در باره مسائلی که معاونین و مدیران  دانشکده به شورا ارجاع میدهد

4- بررسی کیفیت آموزشی در دانشکده و بررسی کیفیت آموزش اعضای هیئت علمی

5- بررسی پیشنهاد تاسیس رشته ها و دوره های جدید دانشگاه

6- بررسی و تائید دعوت استادان خارجی در رشته های مورد نیاز بنا به پیشنهاد گروههای آموزشی وتائید دانشکده برای ارائه به مراجع قانونی

7- بررسی و تائید صلاحیت علمی متقاضیان عضویت در هیئت علمی دانشگاه

8 – اطلاع رسانی در مورد بخشنامه های وآئین نامه های جدید

9-بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص مشکلات آموزشی دانشجویان

10-بررسی و تایید اجرای رویکردهای جدید در حوزه آموزش

11-بررسی بخشنامه های ارسالی از سوی وزارتخانه متبوع

12-بررسی نتایج ارزیابی گروه های آموزشی و اتخاذ تصمیمات لازم

13-بررسی تغییرات در سر فصل های واحد های درسی

14-تدوین ضوابط و دستور العمل های مربوط به پذیرش اعضای هیئت علمی

15-بررسی موارد ارجاعی از سایر قسمت ها در چارچوب سلسله مراتب اداری

16-تصویب سیاست های کلی دانشکده در حوزه آموزش

17-تصویب تشکیل گروههای جدید آموزشی در قلمرو قوانین و مقررات موجود

18-تصویب ساز وکارهای لازم در اجرای برنامه های آموزشی

19-اتخاذ تصمیم در خصوص اضافه شدن یا کم شدن تعداد واحدها

نحوه اجرا:

-اطلاع رسانی در مورد تاریخ برگزاری شورا و دعوت از اعضای شورا از چند روز قبل

-قرائت مصوبات صورت جلسات قبلی توسط دبیر شورا

-ارائه گزارش عملکرد دانشکده توسط دبیر شورا

-ارائه یه مطلب آموزشی در زمینه آموزش پزشکی توسط یکی از افراد متخصص دراین رشته

-ارائه نظرات مدیران گروهها

-جمع بندی توسط ریاست دانشکده

شورای آموزشی دانشکده

نام ونام خانوادگی

سمت

نوع عضویت

دکتر سیدمسعود معینی طباء

سرپرست دانشکده

رییس شورا

دکتر مائده نجفی زاده

معاون آموزش پزشکی عمومی

عضو شورا

دکتر محسن اربابی

معاون آموزشی علوم پایه وتحصیلات تکمیلی

عضو شورا

دکتر حامد پهلوانی

معاون آموزشی علوم بالینی وتحصیلات تکمیلی

عضو شورا

دکتر همایون نادریان

معاون پژوهشی دانشکده

عضو شورا

دکتر سید امیر عباس شریف

معاون اجرایی دانشکده

عضو شورا

دکتر عطیه فقیهی

مدیر دفتر توسعه آموزش پزشکی

عضو شورا

دکتر 

مدیر امور بین الملل

عضو شورا

دکتر محسن اربابی

مدیر گروه انگل شناسی

عضو شورا

دکتر 

مدیر گروه روانشناسی

عضو شورا

دکتر نسرین شریفی

مدیر گروه تغذیه

عضو شورا

دکتر زهرا واحد پور فرد

مدیر گروه زنان

عضو شورا

دکتر رضا منوچهری

مدیر گروه داخلی 

عضو شورا

دکتر نوشین سادات موسوی

مدیر گروه جراحی عمومی

عضو شورا

دکتر افشین احمدوند

مدیر گروه روانپزشکی

عضو شورا

دکتر ابراهیم کوچکی

مدیر گروه مغز و اعصاب

عضو شورا

دکتر زهرا سلیمانی

مدیر مرکز مهارتهای بالینی

عضو شورا

علی عابدینی

کارشناس شورای آموزشی/ کارشناس مسئول آموزش

دبیر شورا

دکتر علیرضا عابد

مدیر امور هیئت علمی

عضو شورا

دکتر مرضیه ملائی

معاون آموزشی مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی

عضو شورا

عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب