دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

واحد اساتید مشاور

وظایف اساتید مشاور

1-  تشکیل پرونده برای دانشجویان که شامل تکمیل:

الف: فرم های اطلاعات فردی، تحصیلی، خانوادگی، اجتماعی و اقتصادی دانشجو لازم به ذکر است که فرم های از پیش آماده شده، توسط دانشجو در هنگام ثبت نام تکمیل می شود و به استاد مشاور تحویل می گردد.

ب: فرم وضعیت تحصیلی دانشجو که شامل خلاصه اطلاعات نیم سال تحصیلی وی می باشد که در سامانه سما در دسترس استاد مشاور خواهد بود.

پ: تصویر کارنامه پایان هر نیم سال تحصیلی دانشجو که در سامانه سما در دسترس استاد مشاور خواهد بود.

۲-  ارزیابی مداوم و شناخت وضعیت تحصیلی دانشجو ( ملاقات در دو مقطع زمانی در هر نیمسال تحصیلی)

۳-     شناخت و آگاهی نسبت به استعدادها و توانایی های بالقوه دانشجو

۴-  تائید کلیه فرم های ، گواهی پزشکی، مهمانی، انتقال، جابه جایی ، حذف و اضافه دانشجویان ، وام های تحصیلی ، امکانات رفاهی و ...

۵-     بررسی علل افت تحصیلی و کمک به دانشجو

۶-     اعلام مشکلات تحصیلی به مدیر گروه مربوطه

۷-     آشنا کردن دانشجو به مقررات و قوانین آموزشی، پژوهشی، انضباطی و رفاهی

۸-     تشکیل فرم های موجود و ارائه گزارش در پایان هر ترم تحصیلی

۹-  کمک به رشد استعدادها و یا حل مشکلات دانشجو، با توجه به وظایف و خدمات ارائه شده توسط واحدهای ذیربط دانشگاه پس از هماهنگی با مسئول اساتید مشاور دانشکده.

 لازم به ذکر است که واحدهای زیر قادر به مساعدت به اساتید مشاور می باشند

الف: دفتر نهاد مقام معظم رهبری                                         

ب: معاونت فرهنگی- دانشجویی و اداره مشاوره و راهنمایی

ج: اداره کل آموزش     

د. کمیته منتورینگ دانشکده پزشکی          

ه: دفتر استعدادهای درخشان

 

عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب