دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

گروه طب فیزیکی و توانبخشی

رسالت و اهداف

 

رسالت گروه:

گروه طب فیزیکی و توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی کاشان به عنوان یکی از گروه‌های آموزشی بالینی دانشکده پزشکی در راستای تحقق اهداف و رسالت دانشگاه علوم پزشکی کاشان، تلاش درجهت ارتقاء مستمر خدمات آموزشی، پژوهشی، درمانی و بهداشتی در حوزه تشخیص، درمان و توانبخشی بیماری‌های عضلانی، اسکلتی و عصبی فعالیت نموده و در قبال وظایف خود به مقامات ارشد دانشکده و دانشگاه پاسخگو خواهد بود.

 

اهداف گروه:

  1.  ارتقای آموزش پزشکی به دانشجویان پزشکی در حیطه تشخیص، درمان و توانبخشی بیماریهای عضلانی، اسکلتی و عصبی
  2.  پیشگیری از بیماریهای عضلانی، اسکلتی  و عصبی و معلولیت ناشی از آنها
  3.  تشخیص بیماریهای عضلانی، اسکلتی و عصبی
  4.  درمان بیماریهای بیماریهای عضلانی، اسکلتی و عصبی
  5.  رهبری تیم توانبخشی بیماریهای عضلانی، اسکلتی و عصبی
  6.  پژوهش در حیطه تشخیص، درمان و توانبخشی بیماریهای عضلانی، اسکلتی و عصبی
عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب