دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

گروه جراحی عمومی

رسالت و اهداف

 

رسالت گروه:

تربیت پزشکان عمومی کارامد، متعهد و با انگیزه در محیط آموزشی سالم  با استفاده از روش های آموزشی نوین و بر اساس اصول صحیح تربیتی

تاکید بر حفظ ایمنی و رضایت بیماران در ضمن ایجاد فرصت های کافی برای آموزش دانشجویان

توجه به پژوهش در ضمن آموزش و تاکید بر آموزش مداوم در رشته پزشکی

 

اهداف گروه:

آموزش دانشجویان پزشکی عمومی در رشته جراحی عمومی بر اساس کوریکولوم رشته و با تاکید بر بیماریهای شایع، مهم و بومی

عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب