دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

گروه بیهوشی

رسالت و اهداف

رسالت گروه:

گروه آموزشی بیهوشی دانشگاه علوم پزشکی کاشان یکی از گروه‌های آموزشی بالینی دانشکده پزشکی است و رسالت آن در راستای تحقق اهداف و رسالت دانشگاه علوم پزشکی کاشان تلاش در جهت ارتقاء مستمر خدمات در حیطه‌های مختلف آموزشی – پژوهشی – درمانی و بهداشتی می‌باشد. رسالت این گروه ارائه خدمات به بیماران در گروه‌های مختلف اعم از جراحی –و داخلی– ICU– اطفال – زنان – جراحی اعصاب – ارتوپدی- ارولوژی و اورژانس می‌باشد و از طرفی ارائه آموزش علمی و عملی مناسب به دستیاران بیهوشی، کارورزان، کارآموزان پزشکی و دانشجویان هوشبری – ارتقاء سطح کیفی علمی و عملی اعضای هیات عملی گروه– ارائه طرح‌های پژوهشی در زمینه‌های کاربردی جهت بهبود ارائه خدمات به مردم شریف منطقه است.

 

اهداف گروه:

هدف از آموزش رشته تخصصی بیهوشی، تربیت پزشکان متخصصی است که پس از گذراندن دوره دستیاری، بر اساس ضوابط مصوب و با توجه به حیطه و محدوده عملکرد تعریف شده در اهداف این رشته، بتواند خدمات تخصصی مناسبی به جامعه ارائه نماید. دستیار باید در طی دوره دستیاری، توانایی‌های لازم را در حیطه‌های شناختی، مهارتی و نگرشی تحت نظارت مناسب اعضای هیات علمی در زمینه ارزیابی، مشاوره و آماده‌سازی بیماران به منظور بیهوشی و انجام بیهوشی کسب نماید؛ به نحوی که در پایان دوره بتواند به طور مستقل و به عنوان عضوی موثر از تیم پزشکی در جهت حفظ و ارتقای سلامت جامعه عمل نماید.

عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب