دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
زهرا رضایی
مسئول دبیرخانه
زهرا رضایی
شرح وظایف:
دریافت نامه‌های پستی ارسالی از طریق نامه‌رسان و تفکیک آنها ثبت نامه‌های وارده در سیستم اتوماسیون ثبت و صدور نامه‌های صادره از طریق اتوماسیون اداری اسکن نامه‌های وارده در سیستم انجام مکاتبات مربوط به ارتقا پایه اعضا هیئت علمی پایه و بالینی پیگیری کلیه نامه ها جهت پاسخگویی و رضایت ارباب رجوع پرینت مکاتبات در صورت نیاز
عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب