دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
ابراهیم رجبی مقدم

ابراهیم رجبی مقدم

تکنسین تاسیسات

ابوالفضل میثمی فر

ابوالفضل میثمی فر

تکنسین تاسیساتشرح وظایف:

1- کمک در بهره‌برداری از دستگاه‌های تهویه و تعمیرات جزئی دستگاه‌های تهویه و فنکوئل و هوارسان

2- بهره‌برداری و نگهداری سیستم‌های مختلف تاسیساتی و آبرسانی و تهویه مطبوع

3- تعمیر فنکوئلها و هوارسانی

4- سرپرستی و انجام تعمیرات فصلی

5- نگهداری وسایل تاسیساتی تهویه و تبریدی

6- تعمیر شبکه‌های برق فشار ضعیف، ترانسفورماتورها و اگزوز فن ها

7- پیاده کردن طرح روشنایی ساختمان

8- تعمیرات جاری و تعویض قطعات اصلی مربوط به دستگاههای برقی و دستگاه برقی سردکننده

9- انجام امور عایق بندی و لوله کشی و ... نصب موتورهای آب و برق

10- بهره برداری و تعمیر کلیه لوازم تأسیساتی

11- آزمایش کلیه دستگاه‌ها به منظور حصول اطمینان از کار کرد صحیح آنها در فصول مختلف

12-  انجام سایر امور مربوطه طبق نظر مقام مافوق 

عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب