دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
معصومه طباطبایی

معصومه طباطبایی

کارشناس حسابداری
مسئول امور مالی


شرح وظایف
x

انجام امور مالی دانشکده پزشکی با توجه به مقررات و قوانین مربوط به وصول اعتبارات

نگهداری و تنظیم دفاتر اعتبارات و تعهدات و دیون

نگهداری و تنظیم دفاتر حسابهای دریافتی و پرداختی دانشکده بر اساس حسابداری تعهدی نحوه مصرف اعتبارات بر اساس مقررات و ضوابط مالی مربوطه

تهیه و تنظیم گزارشهای مالی در هر دوره بر اساس حسابداری تعهدی

تنظیم اسناد مالی و نگهداری حسابها و تنظیم گردش مالی تامین اعتبار درخواست‌های خرید بر اساس درخواست‌های دانشکده

اعمال نظارت بر هزینه‌ها بر اساس آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه

پیگیری درخواست‌های تخصیص از برنامه و بودجه و درخواست تنخواه گردان از مدیریت مالی و نامه‌های مربوطه

بررسی اسناد و صدور چک در وجه ذینفعان

پیگیری و پرداخت حقوق کارکنان اعم از قراردادی و تبصره 3و 4 و اضافه کاری و ماموریت و حق التدریس و ....

تنظیم اسناد پس از پرداخت و فیشهای مربوط جهت واریز در ستاد دانشگاه

علی محمد زراعتی

علی محمد زراعتی

کارپرداز


شرح وظایف
x

پیگیری و هماهنگی انجام خرید اقلام و اجناس مورد نیاز حسب دستور مقام مافوق

پیگیری اخذ استعلام بها در خصوص اقلام مورد نیاز از فروشندگان و تامین‌کنندگان معتبر

تهیه نمونه کالا و ارائه به سرپرست مربوطه برای تطبیق با مشخصات آن

تحویل اجناس خریداری شده به انبار و دریافت رسید

دریافت استعلام بها پس از تأمین اعتبار و دریافت تنخواه‌گردان لازم

تنظیم سند هزینه از اجناس خریداری شده برابر با فاکتور ارائه اسناد و دریافت مجدد تنخواه‌گردان

انجام سایر امور محوله در حوزه وظایف سازمانی از سوی مقام مافوق

محمدجواد انصاری

محمدجواد انصاری

لیسانس حسابداری
امین اموال


عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب