دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
معصومه طباطبایی

معصومه طباطبایی

کارشناس حسابداری
مسئول امور مالی


شرح وظایف
x انجام امور مالی دانشکده پزشکی با توجه به مقررات و قوانین مربوط به وصول اعتبارات، نگهداری و تنظیم دفاتر اعتبارات و تعهدات و دیون نگهداری و تنظیم دفاتر حسابهای دریافتی و پرداختی دانشکده بر اساس حسابداری تعهدی نحوه مصرف اعتبارات بر اساس مقررات و ضوابط مالی مربوطه تهیه و تنظیم گزارشهای مالی در هر دوره بر اساس حسابداری تعهدی تنظیم اسناد مالی و نگهداری حسابها و تنظیم گردش مالی تامین اعتبار درخواست‌های خرید بر اساس درخواست‌های دانشکده اعمال نظارت بر هزینه‌ها بر اساس آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه پیگیری درخواست‌های تخصیص از برنامه و بودجه و درخواست تنخواه گردان از مدیریت مالی و نامه‌های مربوطه بررسی اسناد و صدور چک در وجه ذینفعان پیگیری و پرداخت حقوق کارکنان اعم از قراردادی و تبصره 3و 4 و اضافه کاری و ماموریت و حق التدریس و .... تنظیم اسناد پس از پرداخت و فیشهای مربوط جهت واریز در ستاد دانشگاه
علی محمد زراعتی

علی محمد زراعتی

کارپرداز


شرح وظایف
x پیگیری و هماهنگی انجام خرید اقلام و اجناس مورد نیاز حسب دستور مقام مافوق پیگیری اخذ استعلام بها در خصوص اقلام مورد نیاز از فروشندگان و تامین‌کنندگان معتبر تهیه نمونه کالا و ارائه به سرپرست مربوطه برای تطبیق با مشخصات آن تحویل اجناس خریداری شده به انبار و دریافت رسید دریافت استعلام بها پس از تأمین اعتبار و دریافت تنخواه‌گردان لازم تنظیم سند هزینه از اجناس خریداری شده برابر با فاکتور ارائه اسناد و دریافت مجدد تنخواه‌گردان انجام سایر امور محوله در حوزه وظایف سازمانی از سوی مقام مافوق
محمدجواد انصاری

محمدجواد انصاری

لیسانس حسابداری
امین اموال


عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب