دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
معصومه طباطبایی

معصومه طباطبایی

کارشناس حسابداری
مسئول امور مالی


شرح وظائف
x انجام امور مالی دانشکده پزشکی با توجه به مقررات و قوانین مربوط به وصول اعتبارات، نگهداری و تنظیم دفاتر اعتبارات و تعهدات و دیون نگهداری و تنظیم دفاتر حسابهای دریافتی و پرداختی دانشکده بر اساس حسابداری تعهدی نحوه مصرف اعتبارات بر اساس مقررات و ضوابط مالی مربوطه تهیه و تنظیم گزارشهای مالی در هر دوره بر اساس حسابداری تعهدی تنظیم اسناد مالی و نگهداری حسابها و تنظیم گردش مالی تامین اعتبار درخواست‌های خرید بر اساس درخواست‌های دانشکده اعمال نظارت بر هزینه‌ها بر اساس آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه پیگیری درخواست‌های تخصیص از برنامه و بودجه و درخواست تنخواه گردان از مدیریت مالی و نامه‌های مربوطه بررسی اسناد و صدور چک در وجه ذینفعان پیگیری و پرداخت حقوق کارکنان اعم از قراردادی و تبصره 3و 4 و اضافه کاری و ماموریت و حق التدریس و .... تنظیم اسناد پس از پرداخت و فیشهای مربوط جهت واریز در ستاد دانشگاه
امیرحسین حلاج‌باشی

امیرحسین حلاج‌باشی

کارشناس امور مالی


شرح وظائف
x انجام امور مربوط به تشخیص و تعیین سرفصل حساب، تهیه تراز عملیات و تهیه و تنظیم حساب ماهانه در موعد مقرر و امضاء آنها انجام رسیدگی و نظارت بر کلیه اسناد مالی و پرداختها و ارائه گزارش به مسئولین ذیربط همکاری در تعیین و تنظیم بودجه دانشکده‌ها بر اساس خط مشی تعیین شده و نیازهای دانشکده کنترل صورت مغایرت بانکی و حسابهای مرتبط و رفع اختلاف در میان آنها نظارت بر امور مربوط به اموال و دفاتر اموال بر حسب واحد مورد نظر نظارت دقیق بر درآمدها و رسیدگی اسناد مربوط به واریز وجوه دریافتی به حساب بانکها رسیدگی و تنظیم اسناد حسابداری رسیدگی به حساب اموال و تهیه صورت‌های مالی انجام کلیه امور محوله از طرف مسئول مافوق
حسین محمدی

حسین محمدی

کارپرداز


شرح وظائف
x پیگیری و هماهنگی انجام خرید اقلام و اجناس مورد نیاز حسب دستور مقام مافوق پیگیری اخذ استعلام بها در خصوص اقلام مورد نیاز از فروشندگان و تامین‌کنندگان معتبر تهیه نمونه کالا و ارائه به سرپرست مربوطه برای تطبیق با مشخصات آن تحویل اجناس خریداری شده به انبار و دریافت رسید دریافت استعلام بها پس از تأمین اعتبار و دریافت تنخواه‌گردان لازم تنظیم سند هزینه از اجناس خریداری شده برابر با فاکتور ارائه اسناد و دریافت مجدد تنخواه‌گردان انجام سایر امور محوله در حوزه وظایف سازمانی از سوی مقام مافوق

عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب