دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
محمد کرامتی آرانی

محمد کرامتی آرانی

سرپرست امور اداری


شرح وظایف
x

مطالعه مستمر مجموعه قوانین و مقررات اداری و استخدامی کشور _قوانین کار بخشنامه‌ها و تصویب‌نامه‌ها به منظور آشنایی کامل در اجرای آنها

تهیه پیش‌نویس احکام شاغلین اعم از انتصاب، ارتقا گروه، افزایش سنواتی، فوق العاده شغل، ماموریت و ... بر اساس تفویض اختیار لازم و رعایت قوانین و مقررات مربوطه 

تهیه صورتجلسات کمیته فرعی طرح طبقه بندی مشاغل و تنظیم مدارک مربوط جهت ارتقا کارکنان

تهیه پیش نویس قراردادهای کارکنان موقت _ پیمانی با رعایت قوانین مربوطه

تهیه گزارشهای لازم در خصوص بازنشستگی افراد یا درخواست افراد برای بازنشستگی

بهنگام نمودن اطلاعات پرسنلی در سیستم و بهنگام نمودن سیستم

انجام امور مربوط به ارزشیابی کارکنان در چارچوب دستورالعمل‌های تعیین شده

تهیه آمارهای مختلف پرسنلی حسب مورد و طبق نظر مقام ما فوق

تهیه مدارک لازم و ارسال به مرکز جهت تبدیل وضعیت استخدامی، استفاده از گروههای تشویقی خدمات برجسته و ...

انجام امور مربوط به تعاون، بیمه و رفاه و دریافت وام تعاونی اعتبار کارکنان

ارایه گزارشهای ادواری از وضعیت انجام امور محوله به مقام ما فوق

انجام سایر امور محوله از جانب مقام مافوق

حامد شبانی

حامد شبانی

کارشناس حضور و غیاب


شرح وظایف
x

نظارت بر نحوه ثبت حضور و غیاب کارکنان کنترل و گزارش ساعت کارکرد کارکنان و اعلام به امور اداری دانشکده

گزارش موارد غیبت، مرخصی ساعتی و پاس اداری به مسئول امور اداری و ارائه گزارش به مقام مافوق

ثبت اطلاعات ورود و خروج پرسنل در اتوماسیون اداری

ثبت درخواست‌های مرخصی روزانه، مأموریت ساعتی و مأموریت روزانه در پایان هرماه

صدور مکاتبات در خصوص حضور و غیاب کارکنان و اساتید

بایگانی تمام مکاتبات در خصوص حضور و غیاب کارکنان و اساتید

انجام سایر امور مربوطه با هماهنگی مسئول مافوق


عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب