دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
دکتر محسن توفیقی

دکتر محسن توفیقی

متخصص چشم پزشکی(فلوشیپ وبتره و رتین)
مدیر گروه چشم پزشکی
مرتبه علمی: استادیار

دکتر داوود آقادوست

دکتر داوود آقادوست

متخصص چشم پزشکی(فلوشیپ وبتره و رتین)
عضو هیئت علمی گروه چشم پزشکی
مرتبه علمی: استاد

دکتر حسن فرجی پور

دکتر حسن فرجی پور

متخصص چشم پزشکی
عضو هیئت علمی گروه چشم پزشکی
مرتبه علمی: استادیار


عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب