دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
دکتر محسن توفیقی

دکتر محسن توفیقی

دکتری تخصصی چشم پزشکی(فلوشیپ وبتره و رتین)
مدیر گروه چشم پزشکی
مرتبه علمی: استادیار

دکتر داوود آقادوست

دکتر داوود آقادوست

دکتری تخصصی چشم پزشکی(فلوشیپ وبتره و رتین)
عضو هیئت علمی گروه چشم پزشکی
مرتبه علمی: استاد

دکتر مهدی شاعری

دکتر مهدی شاعری

دکتری تخصصی فلوشیپ(استرابیسم و اکولوپلاستیک)
عضو هیئت علمی گروه چشم پزشکی
مرتبه علمی: استادیار

دکتر حسن فرجی پور

دکتر حسن فرجی پور

دکتری تخصصی چشم پزشکی
عضو هیئت علمی گروه چشم پزشکی
مرتبه علمی: استادیار


عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب