دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
دکتر محمدحسین زیلوچی

دکتر محمدحسین زیلوچی

دکتری تخصصی سیاستگذاری سلامت
مدیر گروه پزشکی اجتماعی
مرتبه علمی: استادیار

دکتر سیدعلیرضا مروجی

دکتر سیدعلیرضا مروجی

دکتری تخصصی پزشکی اجتماعی
عضو هیئت علمی گروه پزشکی اجتماعی
مرتبه علمی: استاد

دکتر مجتبی صحت

دکتر مجتبی صحت

دکتری تخصصی اپیدمیولوژی
عضو هیئت علمی گروه پزشکی اجتماعی
مرتبه علمی: دانشیار


عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب