دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
دکتر حسین صداقت

دکتر حسین صداقت

دکتری تخصصی میکروب شناسی
مدیر گروه میکروب شناسی
مرتبه علمی: استادیار

دکتر احمد خورشیدی مال احمدی

دکتر احمد خورشیدی مال احمدی

دکتری تخصصی میکروب شناسی
عضو هیئت علمی گروه میکروب شناسی
مرتبه علمی: استاد

دکتر احمد پیروزمند

دکتر احمد پیروزمند

دکتری تخصصی ویروس شناسی
عضو هیئت علمی گروه میکروب شناسی
مرتبه علمی: دانشیار

دکتر علی نظری عالم

دکتر علی نظری عالم

دکتری تخصصی باکتری شناسی
عضو هیئت علمی گروه میکروب شناسی
مرتبه علمی: دانشیار

دکتر آزاد خالدی

دکتر آزاد خالدی

دکتری تخصصی باکتری شناسی
عضو هیئت علمی گروه میکروب شناسی
مرتبه علمی: دانشیار

دکتر محمد شایسته پور

دکتر محمد شایسته پور

دکتری تخصصی ویروس شناسی
عضو هیئت علمی گروه میکروب شناسی
مرتبه علمی: استادیار

دکتر میترا مطلبی

دکتر میترا مطلبی

دکتری تخصصی باکتری شناسی
عضو هیئت علمی گروه میکروب شناسی
مرتبه علمی: استادیار


عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب