دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
دکتر حسین صداقت

دکتر حسین صداقت

دکتری تخصصی میکروب شناسی
مدیر گروه میکروب شناسی
مرتبه علمی: استادیار

دکتر احمد پیروزمند

دکتر احمد پیروزمند

دکتری تخصصی ویروس شناسی
عضو هیئت علمی گروه میکروب شناسی
مرتبه علمی: دانشیار

دکتر علی نظری عالم

دکتر علی نظری عالم

دکتری تخصصی باکتری شناسی
عضو هیئت علمی گروه میکروب شناسی
مرتبه علمی: دانشیار

دکتر آزاد خالدی

دکتر آزاد خالدی

دکتری تخصصی باکتری شناسی
عضو هیئت علمی گروه میکروب شناسی
مرتبه علمی: دانشیار

دکتر میترا مطلبی

دکتر میترا مطلبی

دکتری تخصصی باکتری شناسی
عضو هیئت علمی گروه میکروب شناسی
مرتبه علمی: استادیار

دکتر آلا حبیبیان

دکتر آلا حبیبیان

دکترای تخصصی ویروس شناسی
عضو هیئت علمی گروه میکروب‌شناسی
مرتبه علمی: استادیار


عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب