دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
دکتر ابراهیم کوچکی

دکتر ابراهیم کوچکی

متخصص نورولوژی
مدیر گروه نورولوژی
مرتبه علمی: دانشیار

دکتر سید علی مسعود

دکتر سید علی مسعود

متخصص نورولوژی
عضو هیئت علمی گروه نورولوژی
مرتبه علمی: استاد

دکتر رضا دانشور کاخکی

دکتر رضا دانشور کاخکی

متخصص نورولوژی
عضو هیئت علمی گروه نورولوژی
مرتبه علمی: استادیار

دکتر مهیار نوربخش

دکتر مهیار نوربخش

متخصص نورولوژی
عضو هیئت علمی گروه نورولوژی
مرتبه علمی: استادیار

دکتر پوران نجارزاده

دکتر پوران نجارزاده

متخصص نورولوژی
عضو هیئت علمی گروه نورولوژی
مرتبه علمی: استادیار

دکتر مریم آفرینی بادی

دکتر مریم آفرینی بادی

متخصص نورولوژی
عضو هیئت علمی گروه نورولوژی
مرتبه علمی: استادیار


عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب