دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
حجت الاسلام دکتر علی الماسی

حجت الاسلام دکتر علی الماسی

دکتری تخصصی معارف اسلامی
مدیر گروه معارف اسلامی
مرتبه علمی: استادیار

حجت الاسلام دکتر علیرضا شاه فضل

حجت الاسلام دکتر علیرضا شاه فضل

دکتری تخصصی معارف اسلامی
عضو هیئت علمی گروه معارف اسلامی
مرتبه علمی: استادیار


عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب