دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
دکتر امیر قادری

دکتر امیر قادری

دکتری تخصصی مطالعات اعتیاد
مدیر گروه مطالعات اعتیاد
مرتبه علمی: دانشیار

دکتر حمیدرضا بنفشه

دکتر حمیدرضا بنفشه

دکتری تخصصی فارماکولوژی
عضو هیئت علمی گروه مطالعات اعتیاد
مرتبه علمی: استاد

دکتر محمود سلامی  زواره

دکتر محمود سلامی زواره

دکتری تخصصی فیزیولوژی
عضو هیئت علمی گروه مطالعات اعتیاد
مرتبه علمی: استاد

دکتر فاطمه سادات قریشی

دکتر فاطمه سادات قریشی

متخصص روانپزشکی
عضو هیئت علمی گروه مطالعات اعتیاد
مرتبه علمی: دانشیار


عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب