دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
دکتر حسن رجبی مقدم

دکتر حسن رجبی مقدم

متخصص قلب و عروق(فلوشیپ اینترونشنال)
مدیر گروه قلب و عروق
مرتبه علمی: استادیار

دکتر مجید مازوچی

دکتر مجید مازوچی

متخصص قلب و عروق
عضو هیئت علمی گروه قلب
مرتبه علمی: استادیار

دکتر فریبا رایگان

دکتر فریبا رایگان

متخصص قلب و عروق
عضو هیئت علمی گروه قلب و عروق
مرتبه علمی: دانشیار

دکتر علیرضا فرخیان

دکتر علیرضا فرخیان

فوق تخصص قلب و عروق
عضو هیئت علمی گروه قلب و عروق
مرتبه علمی: دانشیار

دکتر مهرداد سی منی

دکتر مهرداد سی منی

متخصص قلب و عروق
عضو هیئت علمی گروه قلب
مرتبه علمی: استادیار

دکتر زهرا نگهبان

دکتر زهرا نگهبان

متخصص قلب و عروق
عضو هیئت علمی گروه قلب و عروق
مرتبه علمی: استادیار


عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب