دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
دکتر اعظم مصداقی  نیا

دکتر اعظم مصداقی نیا

دکتری تخصصی فارماکولوژی
مدیر گروه فارماکولوژی
مرتبه علمی: استاد

دکتر حمیدرضا بنفشه

دکتر حمیدرضا بنفشه

دکتری تخصصی فارماکولوژی
عضو هیئت علمی گروه فارماکولوژی
مرتبه علمی: استاد

دکتر علیرضا عابد

دکتر علیرضا عابد

دکتری تخصصی فارماکولوژی
عضو هیئت علمی گروه فارماکولوژی
مرتبه علمی: دانشیار

دکتر محمدرضا رشیدی

دکتر محمدرضا رشیدی

دکتری تخصصی فارماکولوژی
عضو هیئت علمی گروه فارماکولوژی
مرتبه علمی: استادیار


عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب