دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
دکتر طاهره مازوچی

دکتر طاهره مازوچی

دکتری تخصصی علوم تشریح
مدیر گروه علوم سلولی کاربردی
مرتبه علمی: استاد

دکتر بهرنگ علنی

دکتر بهرنگ علنی

دکتری تخصصی پزشکی مولکولی
عضو هیئت علمی گروه علوم سلولی کاربردی
مرتبه علمی: استادیار

دکتر علیرضا رجب زاده منظری

دکتر علیرضا رجب زاده منظری

دکتری تخصصی علوم سلولی کاربردی
عضو هیئت علمی گروه علوم سلولی کاربردی
مرتبه علمی: استادیار

دکتر منصوره کاظمی رحمت آبادی

دکتر منصوره کاظمی رحمت آبادی

دکتری تخصصی مهندسی بافت شناسی
عضو هیئت علمی گروه علوم سلولی کاربردی
مرتبه علمی: استادیار

دکتر اسماعیل فخاریان

دکتر اسماعیل فخاریان

متخصص جراحی مغز و اعصاب
عضو هیئت علمی گروه علوم سلولی کاربردی
مرتبه علمی: استاد

دکتر حسین نیکزاد

دکتر حسین نیکزاد

دکتری تخصصی علوم تشریح
عضو هیئت علمی گروه علوم سلولی کاربردی
مرتبه علمی: استاد

دکتر مهدی نورالدینی

دکتر مهدی نورالدینی

دکتری تخصصی فیزیولوژی
عضو هیئت علمی گروه علوم سلولی کاربردی
مرتبه علمی: استاد

دکتر حمیدرضا بنفشه

دکتر حمیدرضا بنفشه

دکتری تخصصی فارماکولوژی
عضو هیئت علمی گروه علوم سلولی کاربردی
مرتبه علمی: استاد

دکتر محمدعلی اطلسی

دکتر محمدعلی اطلسی

دکتری تخصصی علوم تشریح
عضو هیئت علمی گروه علوم سلولی کاربردی
مرتبه علمی: استاد

دکتر علیرضا فرخیان

دکتر علیرضا فرخیان

فوق تخصص قلب و عروق
عضو هیئت علمی گروه علوم سلولی کاربردی
مرتبه علمی: دانشیار

دکتر مرتضی سلیمیان

دکتر مرتضی سلیمیان

دکتری تخصصی هماتولوژی
عضو هیئت علمی گروه علوم سلولی کاربردی
مرتبه علمی: دانشیار


عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب