دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
دکتر رضا رزاقی

دکتر رضا رزاقی

متخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری
مدیر گروه عفونی
مرتبه علمی: دانشیار

دکتر علیرضا شریف

دکتر علیرضا شریف

متخصص بیماریهای عفونی
عضو هیئت علمی گروه عفونی
مرتبه علمی: استاد

دکتر زهرا سلیمانی

دکتر زهرا سلیمانی

متخصص بیماریهای عفونی
عضو هیئت علمی گروه عفونی
مرتبه علمی: دانشیار

دکتر منصوره مومن هروی

دکتر منصوره مومن هروی

متخصص بیماریهای عفونی
عضو هیئت علمی گروه عفونی
مرتبه علمی: استاد

دکتر عباس آزادی

دکتر عباس آزادی

متخصص بیماریهای عفونی
عضو هیئت علمی گروه عفونی
مرتبه علمی: استادیار

دکتر مائده نجفی زاده

دکتر مائده نجفی زاده

متخصص بیماریهای عفونی
عضو هیئت علمی گروه عفونی
مرتبه علمی: استادیار

دکتر احمد نجفی

دکتر احمد نجفی

متخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری
عضو هیئت علمی گروه عفونی
مرتبه علمی: استادیار


عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب