دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
دکتر الهه میانه ساز

دکتر الهه میانه ساز

دکتری تخصصی طب فیزیکی و توانبخشی
مدیر گروه طب فیزیکی و توانبخشی
مرتبه علمی: دانشیار

دکتر نیره جلالتی

دکتر نیره جلالتی

متخصص توانبخشی
عضو هیئت علمی گروه طب فیزیکی و توانبخشی
مرتبه علمی: استادیار


عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب