دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
دکتر سکینه بیکی حسن

دکتر سکینه بیکی حسن

متخصص طب اورژانس
مدیر گروه طب اورژانس
مرتبه علمی: استادیار

دکتر راضیه اقتصادی

دکتر راضیه اقتصادی

متخصص طب اورژانس
عضو هیئت علمی گروه طب اورژانس
مرتبه علمی: استادیار

دکتر سلیمه چراغی شوی

دکتر سلیمه چراغی شوی

متخصص طب اورژانس
عضو هیئت علمی گروه طب اورژانس
مرتبه علمی: استادیار

دکتر سید محمد رضا طباطبائی

دکتر سید محمد رضا طباطبائی

متخصص طب اورژانس
عضو هیئت علمی گروه طب اورژانس
مرتبه علمی: استادیار

دکتر سید علی ناظم رضوی

دکتر سید علی ناظم رضوی

متخصص پزشکی قانونی
عضو هیئت علمی گروه طب اورژانس
مرتبه علمی: استادیار


عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب