دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
دکتر زهرا واحد پور فرد

دکتر زهرا واحد پور فرد

متخصص زنان و زایمان
مدیر گروه زنان و زایمان
مرتبه علمی: دانشیار

دکتر الهه مصداقی نیا

دکتر الهه مصداقی نیا

متخصص زنان و زایمان (فلوشیپ پریناتولوژی)
عضو هیئت علمی گروه زنان و زایمان
مرتبه علمی: دانشیار

دکتر زهره طبسی

دکتر زهره طبسی

متخصص زنان و زایمان
عضو هیئت علمی گروه زنان و زایمان
مرتبه علمی: دانشیار

دکتر منصوره صمیمی

دکتر منصوره صمیمی

متخصص زنان و زایمان
عضو هیئت علمی گروه زنان و زایمان
مرتبه علمی: دانشیار

دکتر فاطمه فروزانفرد

دکتر فاطمه فروزانفرد

متخصص زنان و زایمان
عضو هیئت علمی گروه زنان و زایمان
مرتبه علمی: دانشیار

دکتر مرضیه طالبیان

دکتر مرضیه طالبیان

متخصص زنان و زایمان
عضو هیئت علمی گروه زنان و زایمان
مرتبه علمی: استادیار

دکتر طیبه هاشمی آرانی

دکتر طیبه هاشمی آرانی

متخصص زنان و زایمان
عضو هیئت علمی گروه زنان و زایمان
مرتبه علمی: استادیار


عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب