دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
دکتر زهرا واحد پور فرد

دکتر زهرا واحد پور فرد

دکتری تخصصی زنان و زایمان
مدیر گروه زنان و زایمان
مرتبه علمی: استادیار

دکتر الهه مصداقی نیا

دکتر الهه مصداقی نیا

دکتری تخصصی زنان و زایمان (فلوشیپ پریناتولوژی)
عضو هیئت علمی گروه زنان و زایمان
مرتبه علمی: دانشیار

دکتر زهره طبسی

دکتر زهره طبسی

دکتری تخصصی زنان و زایمان
عضو هیئت علمی گروه زنان و زایمان
مرتبه علمی: دانشیار

دکتر منصوره صمیمی

دکتر منصوره صمیمی

دکتری تخصصی زنان و زایمان
عضو هیئت علمی گروه زنان و زایمان
مرتبه علمی: دانشیار

دکتر فاطمه فروزانفرد

دکتر فاطمه فروزانفرد

دکتری تخصصی زنان و زایمان
عضو هیئت علمی گروه زنان و زایمان
مرتبه علمی: دانشیار

دکتر مرضیه طالبیان

دکتر مرضیه طالبیان

دکتری تخصصی زنان و زایمان
عضو هیئت علمی گروه زنان و زایمان
مرتبه علمی: استادیار

دکتر طیبه هاشمی آرانی

دکتر طیبه هاشمی آرانی

دکتری تخصصی زنان و زایمان
عضو هیئت علمی گروه زنان و زایمان
مرتبه علمی: استادیار


عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب