دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
دکتر افشین احمدوند

دکتر افشین احمدوند

متخصص روانپزشکی
مدیر گروه روانپزشکی
مرتبه علمی: دانشیار

دکتر فاطمه سادات قریشی

دکتر فاطمه سادات قریشی

متخصص روانپزشکی
عضو هیئت علمی گروه روانپزشکی
مرتبه علمی: دانشیار

دکتر زهرا سپهرمنش

دکتر زهرا سپهرمنش

فوق تخصص روانپزشکی
عضو هیئت علمی گروه روانپزشکی
مرتبه علمی: استاد

دکتر فاطمه عصاریان بقال

دکتر فاطمه عصاریان بقال

فوق تخصص روانپزشکی اطفال
عضو هیئت علمی گروه روانپزشکی
مرتبه علمی: دانشیار

دکتر فاطمه مهرزاد

دکتر فاطمه مهرزاد

فوق تخصص روانپزشکی اطفال
عضو هیئت علمی گروه روانپزشکی
مرتبه علمی: استادیار


عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب