دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
دکتر سید وحید ذبیحی حسینی

دکتر سید وحید ذبیحی حسینی

متخصص رادیولوژی
مدیر گروه رادیولوژی
مرتبه علمی: استادیار

دکتر ریحانه فقیهی

دکتر ریحانه فقیهی

متخصص رادیولوژی
عضو هیئت علمی گروه رادیولوژی
مرتبه علمی: استادیار

دکتر حمید رضا طالاری

دکتر حمید رضا طالاری

متخصص رادیولوژی
عضو هیئت علمی گروه رادیولوژی
مرتبه علمی: استاد


عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب