دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
دکتر اسماعیل فخاریان

دکتر اسماعیل فخاریان

دکتری تخصصی جراحی مغز و اعصاب
مدیر گروه جراحی مغز و اعصاب
مرتبه علمی: استاد

دکتر آیدین امیدوار

دکتر آیدین امیدوار

دکتری تخصصی جراحی مغز و اعصاب
عضو هیئت علمی گروه جراحی مغز و اعصاب
مرتبه علمی: استادیار

دکتر حامد یزدان پناه

دکتر حامد یزدان پناه

دکتری تخصصی جراحی مغز و اعصاب
عضو هیئت علمی گروه جراحی مغز و اعصاب
مرتبه علمی: استادیار

دکتر پیام یزدی پور

دکتر پیام یزدی پور

دکتری تخصصی جراحی مغز و اعصاب
عضو هیئت علمی گروه جراحی مغز و اعصاب
مرتبه علمی: استادیار


عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب