دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
دکتر نوشین موسوی بیوکی

دکتر نوشین موسوی بیوکی

دکتری تخصصی جراحی عمومی
مدیر گروه جراحی عمومی
مرتبه علمی: دانشیار

دکتر عبدالحسین داوود آبادی فراهانی

دکتر عبدالحسین داوود آبادی فراهانی

فوق تخصص جراحی قفسه صدری
عضو هیئت علمی گروه جراحی عمومی
مرتبه علمی: استاد

دکتر اسماعیل عبدالرحیم کاشی

دکتر اسماعیل عبدالرحیم کاشی

دکتری تخصصی جراحی عمومی
عضو هیئت علمی گروه جراحی عمومی
مرتبه علمی: استادیار

دکتر محمد صادق پور عباسی

دکتر محمد صادق پور عباسی

فوق تخصصی جراحی قلب و عروق
عضو هیئت علمی گروه جراحی عمومی
مرتبه علمی: استادیار

دکتر شیما شفق

دکتر شیما شفق

دکتری تخصصی جراحی عمومی
عضو هیئت علمی گروه جراحی عمومی
مرتبه علمی: استادیار

دکتر مرضیه نقوی راوندی

دکتر مرضیه نقوی راوندی

دکتری تخصصی جراحی عمومی
عضو هیئت علمی گروه جراحی عمومی
مرتبه علمی: استادیار

دکتر محمود حیدری

دکتر محمود حیدری

دکتری تخصصی جراحی عمومی
عضو هیئت علمی گروه جراحی عمومی
مرتبه علمی: استادیار

دکتر حسین صادقی حسن آبادی

دکتر حسین صادقی حسن آبادی

دکتری تخصصی جراحی عمومی
عضو هیئت علمی گروه جراحی عمومی
مرتبه علمی: استادیار


عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب