دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
دکتر نوشین موسوی بیوکی

دکتر نوشین موسوی بیوکی

متخصص جراحی عمومی
مدیر گروه جراحی عمومی
مرتبه علمی: دانشیار

دکتر عبدالحسین داوود آبادی فراهانی

دکتر عبدالحسین داوود آبادی فراهانی

فوق تخصص جراحی قفسه صدری
عضو هیئت علمی گروه جراحی عمومی
مرتبه علمی: استاد

دکتر اسماعیل عبدالرحیم کاشی

دکتر اسماعیل عبدالرحیم کاشی

متخصص جراحی عمومی
عضو هیئت علمی گروه جراحی عمومی
مرتبه علمی: استادیار

دکتر محمد صادق پور عباسی

دکتر محمد صادق پور عباسی

فوق تخصص جراحی قلب و عروق
عضو هیئت علمی گروه جراحی عمومی
مرتبه علمی: استادیار

دکتر شیما شفق

دکتر شیما شفق

متخصص جراحی عمومی
عضو هیئت علمی گروه جراحی عمومی
مرتبه علمی: استادیار

دکتر مرضیه نقوی راوندی

دکتر مرضیه نقوی راوندی

متخصص جراحی عمومی
عضو هیئت علمی گروه جراحی عمومی
مرتبه علمی: استادیار

دکتر محمود حیدری

دکتر محمود حیدری

متخصص جراحی عمومی
عضو هیئت علمی گروه جراحی عمومی
مرتبه علمی: استادیار

دکتر حسین صادقی حسن آبادی

دکتر حسین صادقی حسن آبادی

متخصص جراحی عمومی
عضو هیئت علمی گروه جراحی عمومی
مرتبه علمی: استادیار

دکتر مریم اکبری

دکتر مریم اکبری

متخصص جراحی عمومی
عضو هیئت علمی گروه جراحی عمومی
مرتبه علمی: استادیار

دکتر حسین اعظمی

دکتر حسین اعظمی

متخصص جراحی قلب
عضو هیئت علمی گروه جراحی عمومی
مرتبه علمی: استادیار


عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب