دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
دکتر غلامرضا خسروی

دکتر غلامرضا خسروی

دکتری تخصصی ارتوپدی
مدیر گروه جراحی اختصاصی
مرتبه علمی: استادیار

دکتر علیرضا عابدی

دکتر علیرضا عابدی

دکتری تخصصی جراحی استخوان و مفاصل
عضو هیئت علمی گروه جراحی اختصاصی
مرتبه علمی: استادیار

دکتر بابک حق پناه

دکتر بابک حق پناه

دکتری تخصصی ارتوپدی
عضو هیئت علمی گروه جراحی اختصاصی
مرتبه علمی: استادیار

دکتر مسعود بنایی

دکتر مسعود بنایی

دکتری تخصصی ارولوژی
عضو هیئت علمی گروه جراحی اختصاصی
مرتبه علمی: استادیار

دکتر علیرضا اکبرزاده

دکتر علیرضا اکبرزاده

دکتری تخصصی ارتوپدی
عضو هیئت علمی گروه جراحی اختصاصی
مرتبه علمی: استادیار

دکتر داود قاراخانی

دکتر داود قاراخانی

دکتری تخصصی جراحی کلیه و مجاری ادراری
عضو هیئت علمی گروه جراحی اختصاصی
مرتبه علمی: استادیار

دکتر علی مدیحی

دکتر علی مدیحی

دکتری تخصصی اورولوژی
عضو هیئت علمی گروه جراحی اختصاصی
مرتبه علمی: استادیار


عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب