دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
دکتر نسرین شریفی

دکتر نسرین شریفی

دکتری تخصصی علوم تغذیه
مدیر گروه علوم تغذیه
مرتبه علمی: دانشیار

دکتر محسن تقی زاده

دکتر محسن تقی زاده

دکتری تخصصی علوم تغذیه
عضو هیئت علمی گروه علوم تغذیه
مرتبه علمی: استاد

دکتر رضا شرافتی چالشتری

دکتر رضا شرافتی چالشتری

دکتری تخصصی بهداشت مواد غذایی
عضو هیئت علمی گروه علوم تغذیه
مرتبه علمی: دانشیار

دکتر صادق جعفر نژاد

دکتر صادق جعفر نژاد

دکتری تخصصی علوم تغذیه
عضو هیئت علمی گروه علوم تغذیه
مرتبه علمی: استادیار

دکتر مینا همایونفال فینی

دکتر مینا همایونفال فینی

دکتری تخصصی مهندسی کشاورزی،علوم و صنایع غذایی
عضو هیئت علمی گروه علوم تغذیه
مرتبه علمی: استادیار

دکتر علیرضا میلاجردی

دکتر علیرضا میلاجردی

دکتری تخصصی علوم تغذیه
عضو هیئت علمی گروه علوم تغذیه
مرتبه علمی: استادیار

دکتر آزاده امینیان فر

دکتر آزاده امینیان فر

دکتری تخصصی علوم تغذیه
عضو هیئت علمی گروه علوم تغذیه
مرتبه علمی: استادیار


عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب