امروز : 06 اردیبهشت 1403
EN
دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
دکتر محمد حاجی جعفری

دکتر محمد حاجی جعفری

متخصص بیهوشی
مدیر گروه بیهوشی
مرتبه علمی: استادیار

دکتر محمدرضا فاضل

دکتر محمدرضا فاضل

متخصص بیهوشی
عضو هیئت علمی گروه بیهوشی
مرتبه علمی: استاد

دکتر سید محمدرضا رضوی زاده

دکتر سید محمدرضا رضوی زاده

متخصص بیهوشی
عضو هیئت علمی گروه بیهوشی
مرتبه علمی: استادیار

دکتر مهدی رجبی

دکتر مهدی رجبی

متخصص بیهوشی
عضو هیئت علمی گروه بیهوشی
مرتبه علمی: استادیار

دکتر محمدرضا تشکر

دکتر محمدرضا تشکر

متخصص بیهوشی
عضو هیئت علمی گروه بیهوشی
مرتبه علمی: استادیار

دکتر ابوالفضل شجاعی

دکتر ابوالفضل شجاعی

متخصص بیهوشی
عضو هیئت علمی گروه بیهوشی
مرتبه علمی: استادیار

دکتر الهام غفور

دکتر الهام غفور

متخصص بیهوشی
عضو هیئت علمی گروه بیهوشی
مرتبه علمی: استادیار

دکتر حامد پهلوانی

دکتر حامد پهلوانی

متخصص بیهوشی
عضو هیئت علمی گروه بیهوشی
مرتبه علمی: استادیار

دکتر محمدعلی سعادتی

دکتر محمدعلی سعادتی

متخصص بیهوشی
عضو هیئت علمی گروه بیهوشی
مرتبه علمی: استادیار

دکتر امیرمسعود فرزادفر

دکتر امیرمسعود فرزادفر

متخصص بیهوشی
عضو هیئت علمی گروه بیهوشی
مرتبه علمی: استادیار


عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب