دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
دکتر محسن اربابی

دکتر محسن اربابی

دکتری تخصصی انگل شناسی پزشکی
مدیر گروه انگل شناسی
مرتبه علمی: استاد

دکتر سیما راستی

دکتر سیما راستی

دکتری تخصصی انگل شناسی پزشکی
عضو هیئت علمی گروه انگل شناسی
مرتبه علمی: استاد

دکتر حسین هوشیار

دکتر حسین هوشیار

دکتری تخصصی انگل شناسی پزشکی
عضو هیئت علمی گروه انگل شناسی
مرتبه علمی: استاد

دکتر مهدی دلاوری

دکتر مهدی دلاوری

دکتری تخصصی انگل شناسی پزشکی
عضو هیئت علمی گروه انگل شناسی
مرتبه علمی: دانشیار

دکتر مهدی ناظری

دکتر مهدی ناظری

دکتری تخصصی قارچ شناسی پزشکی
عضو هیئت علمی گروه انگل شناسی
مرتبه علمی: دانشیار

دکتر محمدرضا شیعه

دکتر محمدرضا شیعه

دکتری تخصصی انگل شناسی پزشکی
عضو هیئت علمی گروه انگل شناسی
مرتبه علمی: استادیار


عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب