دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
دکتر سید امیر حسن متینی

دکتر سید امیر حسن متینی

دکتری تخصصی آسیب شناسی
مدیر گروه آسیب شناسی
مرتبه علمی: استادیار

دکتر طاهره خامه چیان

دکتر طاهره خامه چیان

دکتری تخصصی آسیب شناسی تشریحی
عضو هیئت علمی گروه آسیب شناسی
مرتبه علمی: استاد

دکتر حسن احترام

دکتر حسن احترام

دکتری تخصصی آسیب شناسی تشریحی
عضو هیئت علمی گروه آسیب شناسی
مرتبه علمی: دانشیار

دکتر زریچهر وکیلی سهرفروزانی

دکتر زریچهر وکیلی سهرفروزانی

دکتری تخصصی آسیب شناسی بالینی وتشریحی
عضو هیئت علمی گروه آسیب شناسی
مرتبه علمی: استاد

دکتر طاهره مازوچی

دکتر طاهره مازوچی

دکتری تخصصی علوم تشریح
عضو هیئت علمی گروه آسیب شناسی
مرتبه علمی: استاد

دکتر مریم اخوان طاهری

دکتر مریم اخوان طاهری

دکتری تخصصی علوم تشریح
عضو هیئت علمی گروه آسیب شناسی
مرتبه علمی: استادیار

دکتر سپیده راستگوفر

دکتر سپیده راستگوفر

دکتری تخصصی آسیب شناسی
عضو هیئت علمی گروه آسیب شناسی
مرتبه علمی: استادیار


عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب