دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
دکتر زهرا زنجانی

دکتر زهرا زنجانی

دکتری تخصصی روانشناسی بالینی
مدیر گروه آداب پزشکی
مرتبه علمی: دانشیار

دکتر علی صابر

دکتر علی صابر

دکتری تخصصی اخلاق پزشکی
عضو هیئت علمی گروه آداب پزشکی
مرتبه علمی: استادیار

دکتر سیدرضا الوانی

دکتر سیدرضا الوانی

دکتری تخصصی روانشناسی
عضو هیئت علمی گروه آداب پزشکی
مرتبه علمی: استادیار

دکتر حمید امیری

دکتر حمید امیری

دکتری تخصصی روانشناسی بالینی
عضو هیئت علمی گروه آداب پزشکی
مرتبه علمی: استادیار

دکتر فخرالسادات میرحسینی

دکتر فخرالسادات میرحسینی

دکتری تخصصی آموزش پزشکی
عضو هیئت علمی گروه آداب پزشکی
مرتبه علمی: دانشیار

دکتر عطیه فقیهی

دکتر عطیه فقیهی

دکتری تخصصی آموزش پزشکی
عضو هیئت علمی گروه آداب پزشکی
مرتبه علمی: استادیار


عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب