دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
دکتر زهرا زنجانی

دکتر زهرا زنجانی

دکتری تخصصی روانشناسی بالینی
عضو هیئت علمی گروه آداب پزشکی
مرتبه علمی: دانشیار

دکتر علی صابر

دکتر علی صابر

دکتری تخصصی اخلاق پزشکی
عضو هیئت علمی گروه آداب پزشکی
مرتبه علمی: استادیار

دکتر ساناز جوکار

دکتر ساناز جوکار

دکتری تخصصی روانشناسی بالینی
عضو هیئت علمی گروه آداب پزشکی
مرتبه علمی: استادیار

دکتر سیدرضا الوانی

دکتر سیدرضا الوانی

دکتری تخصصی روانشناسی
عضو هیئت علمی گروه آداب پزشکی
مرتبه علمی: استادیار

دکتر حمید امیری

دکتر حمید امیری

دکتری تخصصی روانشناسی بالینی
عضو هیئت علمی گروه آداب پزشکی
مرتبه علمی: استادیار

دکتر مریم اخوان طاهری

دکتر مریم اخوان طاهری

دکتری تخصصی علوم تشریحی
عضو هیئت علمی گروه آداب پزشکی
مرتبه علمی: استادیار

دکتر فخرالسادات میرحسینی

دکتر فخرالسادات میرحسینی

دکتری تخصصی آموزش پزشکی
عضو هیئت علمی گروه آداب پزشکی
مرتبه علمی: استادیار

دکتر آیدین امیدوار

دکتر آیدین امیدوار

دکتری تخصصی جراحی مغز و اعصاب
عضو هیئت علمی گروه آداب پزشکی
مرتبه علمی: استادیار

دکتر عطیه فقیهی

دکتر عطیه فقیهی

دکترای تخصصی آموزش پزشکی
عضو هیئت علمی گروه آداب پزشکی
مرتبه علمی: استادیار


عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب