دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی (EDO)

اعتباربخشی موسسه‌ای

 
 
استانداردهای اعتبار بخشی موسسه‌ای دانشگاه‌های علوم پزشکی در 8 حوزه  تعریف شده است که اجرای حوزه منابع و امکانات به دانشکده پزشکی واگذار شده است.
 
عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب