دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی (EDO)

اعتباربخشی برنامه پزشکی عمومی

 
 
 
استانداردهای برنامه اعتبار بخشی دوره پزشکی عمومی دانشکده پزشکی در 9 حوزه  تعریف شده است.
 
عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب