دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

 دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی (EDO)
ارزشیابی اساتید
 

  • فرآیند ارزشیابی فعالیت‌های اعضاء هیئت علمی
  • فرایند ارزشیابی اساتید دانشکده پزشکی

 

  • سوالات ارزشیابی اساتید از دیدگاه دانشجویان پزشکی:

مقطع علوم پایه و فیزیوپات

مقطع کارآموزی

  • سوالات ارزشیابی اساتید از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی:

ارزشیابی استاد

ارزشیابی استاد راهنما
        

  • پرسشنامه کیفیت تدرىس مجازى
عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب