دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

 دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی (EDO)
ارزشیابی اساتید

 

 

  • سوالات ارزشیابی اساتید از دیدگاه دانشجویان پزشکی:

دروس نظری

دروس عملی / آزمایشگاهی

مقطع کارآموزی

مقطع کارورزی

 

  • سوالات ارزشیابی اساتید از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی:

ارزشیابی استاد

ارزشیابی استاد راهنما
        

  • سوالات ارزشیابی 360 درجه اساتید:

خودارزشیابی استاد

ارزشیابی استاد از نظر همکاران

ارزشیابی استاد از دیدگاه مدیر گروه

 

عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب