دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
لیست اخبار صفحه :1
بازدید اعضای هیئت بورد گروه آموزشی بیماری‌های عفونی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از گروه بیماری‌های عفونی دانشگاه
بازدید اعضای هیئت بورد گروه آموزشی بیماری‌های عفونی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از گروه بیماری‌های عفونی دانشگاه

بازدید اعضای هیئت بورد گروه آموزشی بیماری‌های عفونی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از گروه بیماری‌های عفونی دانشگاه

اعضاء هیئت بورد گروه بیماری‌های عفونی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی روز یک‌شنبه مورخ 1401/11/30 از گروه بیماری‌های عفونی دانشگاه بازدید کردند...

    عبارت خود را درج و جهت جستجو
    تنظیمات قالب