دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
  • تاریخ انتشار : 1398/10/18 - 13:22
  • تعداد بازدید : 1519
  • تعداد بازدیدکننده : 46
  • زمان مطالعه : 6 دقیقه
  • /ZCma

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی- خانم یگانه کریمی

دفاع از پایان نامه خانم یگانه کریمی...

نام و نام خانوادگی: یگانه کریمی 
عنوان پایانامه: اثر بخشی رفتار درمانی شناختی تلفیقی با ذهن آگاهی بر عملکرد اجرایی،تنظیم شناختی هیجان،تصویر بدنی و خودشفقت ورزی در مبتلا به سرطان سینه
مکان و زمان ارائه پایان نامه:تالار حکیم-21/10/98
چکیده پایانامه:
 مقدمه:  سرطان سینه یکی از شایع‌ترین مشکلات سلامت عمومی و دومین علت مرگ ناشی از سرطان در زنان میباشد. سرطان و درمانهای آن از جمله شیمی درمانی، علاوه بر مشکلات جسمی، منجر به ایجاد یا تشدید مشکلات روانشناختی میگردد. مهمترین این مشکلات شامل عملکرد اجرایی، راهبردهای تنظیم شناختی هیجان، تصویر بدنی و خود شفقت ورزی است.  علاوه بر این درمانهای موجود توانایی معناداری در کاهش هم‌زمان در درمان نشانههای روانشناختی در این بیماران ندارند. رفتار درمانی شناختی تلفیقی با ذهن آگاهی به‌طور بالقوهای میتواند درمان مناسب برای این افراد باشد.  بنابراین هدف مطالعه حاضر بررسی اثر بخشی رفتار درمانی شناختی تلفیقی با ذهن آگاهی بر عملکرد اجرایی، راهبردهای تنظیم شناختی هیجان، تصویر بدنی و خود شفقت ورزی در مبتلایان سرطان سینه است.
مواد و روشها: نمونه پژوهش شامل 40  مبتلا به سرطان سینه است  که به روش نمونه گیری در دسترس جهت شرکت در پژوهش انتخاب شدند. شرکت کنندگان به‌طور تصادفی در دو گروه کنترل و آزمایش جایگزین شدند. در گروه آزمایش، رفتاردرمانی تلفیقی با ذهن آگاهی و در گروه کنترل، مشاوره روانی آموزشی به کار برده شد. به‌منظور جمع آوری داده¬ها از نسخه کامپیوتری آزمون برج لندن، پرسشنامه تنظیم شناختی هیجانی، پرسشنامه تصویر بدنی هاپ وود، مقیاس خود شفقت ورزی ریس استفاده گردید. از میانگین و انحراف استاندارد برای توصیف داده¬ها استفاده شد. از نسخه 17 نرم افزار spss و آزمون اندازه¬گیری¬های مکرر، واریانس و خی دو جهت تحلیل داده¬ها استفاده گردید.
نتایج و یافته‌ها: در مراحل پس از مداخله و سه ماه پیگیری، مشخص شد که رفتار درمانی شناختی تلفیقی با ذهن آگاهی منجر به بهبود عملکرد اجرایی ، تنظیم هیجانی، تصویر بدنی و خود شفقت ورزی  نسبت به گروه کنترل می‌شود(05/0>P)
نتیجه گیری : همان‌طور که نتایج مطالعه حاضر نشان می‌دهد، مداخله‌ی رفتاردرمانی شناختی تلفیقی با ذهن آگاهی می‌تواند در کنار درمان‌های طبی در درمان مشکلات روانشناختی زنان مبتلا به سرطان سینه به کار رود.
نام و نام خانوادگی: یگانه کریمی 
عنوان پایانامه: اثر بخشی رفتار درمانی شناختی تلفیقی با ذهن آگاهی بر عملکرد اجرایی،تنظیم شناختی هیجان،تصویر بدنی و خودشفقت ورزی در مبتلا به سرطان سینه
مکان و زمان ارائه پایان نامه:تالار حکیم-21/10/98
چکیده پایانامه:
 مقدمه:  سرطان سینه یکی از شایع‌ترین مشکلات سلامت عمومی و دومین علت مرگ ناشی از سرطان در زنان میباشد. سرطان و درمانهای آن از جمله شیمی درمانی، علاوه بر مشکلات جسمی، منجر به ایجاد یا تشدید مشکلات روانشناختی میگردد. مهمترین این مشکلات شامل عملکرد اجرایی، راهبردهای تنظیم شناختی هیجان، تصویر بدنی و خود شفقت ورزی است.  علاوه بر این درمانهای موجود توانایی معناداری در کاهش هم‌زمان در درمان نشانههای روانشناختی در این بیماران ندارند. رفتار درمانی شناختی تلفیقی با ذهن آگاهی به‌طور بالقوهای میتواند درمان مناسب برای این افراد باشد.  بنابراین هدف مطالعه حاضر بررسی اثر بخشی رفتار درمانی شناختی تلفیقی با ذهن آگاهی بر عملکرد اجرایی، راهبردهای تنظیم شناختی هیجان، تصویر بدنی و خود شفقت ورزی در مبتلایان سرطان سینه است.
مواد و روشها: نمونه پژوهش شامل 40  مبتلا به سرطان سینه است  که به روش نمونه گیری در دسترس جهت شرکت در پژوهش انتخاب شدند. شرکت کنندگان به‌طور تصادفی در دو گروه کنترل و آزمایش جایگزین شدند. در گروه آزمایش، رفتاردرمانی تلفیقی با ذهن آگاهی و در گروه کنترل، مشاوره روانی آموزشی به کار برده شد. به‌منظور جمع آوری داده¬ها از نسخه کامپیوتری آزمون برج لندن، پرسشنامه تنظیم شناختی هیجانی، پرسشنامه تصویر بدنی هاپ وود، مقیاس خود شفقت ورزی ریس استفاده گردید. از میانگین و انحراف استاندارد برای توصیف داده¬ها استفاده شد. از نسخه 17 نرم افزار spss و آزمون اندازه¬گیری¬های مکرر، واریانس و خی دو جهت تحلیل داده¬ها استفاده گردید.
نتایج و یافته‌ها: در مراحل پس از مداخله و سه ماه پیگیری، مشخص شد که رفتار درمانی شناختی تلفیقی با ذهن آگاهی منجر به بهبود عملکرد اجرایی ، تنظیم هیجانی، تصویر بدنی و خود شفقت ورزی  نسبت به گروه کنترل می‌شود(05/0>P)
نتیجه گیری : همان‌طور که نتایج مطالعه حاضر نشان می‌دهد، مداخله‌ی رفتاردرمانی شناختی تلفیقی با ذهن آگاهی می‌تواند در کنار درمان‌های طبی در درمان مشکلات روانشناختی زنان مبتلا به سرطان سینه به کار رود.
عنوان پایانامه: اثر بخشی رفتار درمانی شناختی تلفیقی با ذهن آگاهی بر عملکرد اجرایی،تنظیم شناختی هیجان،تصویر بدنی و خودشفقت ورزی در مبتلا به سرطان سینه
مکان و زمان ارائه پایان نامه:تالار حکیم-21/10/98
چکیده پایانامه:
 مقدمه:  سرطان سینه یکی از شایع‌ترین مشکلات سلامت عمومی و دومین علت مرگ ناشی از سرطان در زنان میباشد. سرطان و درمانهای آن از جمله شیمی درمانی، علاوه بر مشکلات جسمی، منجر به ایجاد یا تشدید مشکلات روانشناختی میگردد. مهمترین این مشکلات شامل عملکرد اجرایی، راهبردهای تنظیم شناختی هیجان، تصویر بدنی و خود شفقت ورزی است.  علاوه بر این درمانهای موجود توانایی معناداری در کاهش هم‌زمان در درمان نشانههای روانشناختی در این بیماران ندارند. رفتار درمانی شناختی تلفیقی با ذهن آگاهی به‌طور بالقوهای میتواند درمان مناسب برای این افراد باشد.  بنابراین هدف مطالعه حاضر بررسی اثر بخشی رفتار درمانی شناختی تلفیقی با ذهن آگاهی بر عملکرد اجرایی، راهبردهای تنظیم شناختی هیجان، تصویر بدنی و خود شفقت ورزی در مبتلایان سرطان سینه است.
مواد و روشها: نمونه پژوهش شامل 40  مبتلا به سرطان سینه است  که به روش نمونه گیری در دسترس جهت شرکت در پژوهش انتخاب شدند. شرکت کنندگان به‌طور تصادفی در دو گروه کنترل و آزمایش جایگزین شدند. در گروه آزمایش، رفتاردرمانی تلفیقی با ذهن آگاهی و در گروه کنترل، مشاوره روانی آموزشی به کار برده شد. به‌منظور جمع آوری داده¬ها از نسخه کامپیوتری آزمون برج لندن، پرسشنامه تنظیم شناختی هیجانی، پرسشنامه تصویر بدنی هاپ وود، مقیاس خود شفقت ورزی ریس استفاده گردید. از میانگین و انحراف استاندارد برای توصیف داده¬ها استفاده شد. از نسخه 17 نرم افزار spss و آزمون اندازه گیریهای مکرر، واریانس و خی دو جهت تحلیل داده¬ها استفاده گردید.
نتایج و یافته‌ها: در مراحل پس از مداخله و سه ماه پیگیری، مشخص شد که رفتار درمانی شناختی تلفیقی با ذهن آگاهی منجر به بهبود عملکرد اجرایی ، تنظیم هیجانی، تصویر بدنی و خود شفقت ورزی  نسبت به گروه کنترل می‌شود(05/0>P)
نتیجه گیری : همان‌طور که نتایج مطالعه حاضر نشان می‌دهد، مداخله‌ی رفتاردرمانی شناختی تلفیقی با ذهن آگاهی می‌تواند در کنار درمان‌های طبی در درمان مشکلات روانشناختی زنان مبتلا به سرطان سینه به کار رود.
 
  • گروه خبری : دفاع پایان نامه
  • کد خبر : 13203
کلمات کلیدی

تصاویر

http://medicine.kaums.ac.ir//UploadedFiles/NEWS/defae9.jpg
مدیر سیستم
خبرنگار

مدیر سیستم

نظرات

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید

عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب