دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
  • تاریخ انتشار : 1398/10/21 - 10:40
  • تعداد بازدید : 1938
  • تعداد بازدیدکننده : 293
  • زمان مطالعه : 2 دقیقه
  • /ZGma

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی- آقای مجید دستورانی

دفاع از پایان نامه آقای مجید دستورانی...

نام و نام خانوادگی: مجید دستورانی

عنوان پایان نامه:

 بررسی اثر مکمل یاری با ویتامین Dبر بیان ژن های مرتبط با انسولین ولیپید در زنان مبتلا بهسندروم پلیکیستیک تخمدان کاندید IVF

مکان و زمان ارائه:  یکشنبه 22/10/98 ساعت 12:30 تالار حکیم

چکیده پایان نامه:

 بررسی اثر مکمل یاری با ویتامین Dبر بیان ژن های مرتبط با انسولین ولیپید در زنان مبتلا بهسندروم پلیکیستیک تخمدان کاندید IVF

هدف:کمبود ویتامینD در زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک(PCOS) ممکن است احتمال حاملگی را کاهش دهد، که می تواند مربوط به تاثیر آن بر اختلالات متابولیکی در این بیماران باشد. فرض بر این است که مکمل یاری با ویتامینD روی پروفایل­­‌های متابولیک این بیماران تأثیر می‌گذارد و به طور غیر مستقیم بر باروری و نتایج آن اثر دارد.بنابراین، این مطالعه با هدف تعیین تأثیر مصرف مکمل ویتامینD  بر میزان آنتی مولرین هورمون(AMH)، پروفایل­های متابولیک و بیان ژن های مرتبط  با متابولیسم انسولین و لیپید در زنان نابارور مبتلا بهPCOS که برای(IVF) in vitro fertilization کاندید بودند طراحی شد.

روشها:این مطالعه یک کارآزمایی بالینی تصادفی و دو سویه کور بود که در بین 40 زن نابارور مبتلا به PCOS  با سن 18-35 سال که برایIVF نامزد شده بودند انجام شد.شرکت کنندگان در این مطالعه به طور تصادفی به دو گروه (20 نفر در هر گروه) دارونما و دریافت کننده ویتامین Dبه صورت 50000  واحد هر دو هفته یک عدد (برای مدت 8 هفته) تقسیم شدند.بیان ژن های مرتبط با متابولیسم انسولین و لیپید بر روی سلول های تک هسته ای خون محیطی(PBMCs) در زنان مبتلا بهPCOS با استفاده از تکنیکRT -PCR انجام شد.

یافته ها :مکمل یاری با ویتامینD موجب کاهش معنی داری درAMH سرم (2/1 ±7/0- در مقابل 5/0 ±1/0-میلی گرم در میلی لیتر ، 002/0P=)، سطوح انسولین (6/1 ±4/1- در مقابل 9/0 ±3/0میکروIUدر میلی لیتر، 007/0P=) ،HOMA-IR  (3/0±3/0-در مقابل 2/0±1/0-، 008/0P=) و افزایش قابل توجهی در شاخص کمی حساسیت به انسولین (01/0 ±009/0 در مقابل 004/0 ±04/0 ، 008/0P=) در مقایسه با دارونماشده است،پس از مصرف مکمل های ویتامینD، کاهش معنی داری در میزان کلسترول توتال (6/12±1/5- در مقابل 9/10 ±9/2  میلی گرم در دسی لیتر، 03/0P=) و در LDL-کلسترول(3/10±5/4-در مقابل6/10 ±5/2میلی گرم در دسی لیتر، 04/0(P=در مقایسه با دارونما در این بیماران مشاهده گردید. همچنین در این بیماران بیان ژن های PPAR-γ(01/0P=GLUT-1  (009/0 P=) و LDL-R(03/0P=   ) در مقایسه با دارونما افزایش یافت.

نتیجه گیری:این کارآزمایی بالینی این ایده را مطرح می کند که مکمل یاری با ویتامین Dبرای 8 هفته اثرات مفیدی بر متابولیسم انسولین و پروفایل های لیپیدی در زنان نابارور مبتلا به PCOSکاندید IVFدارد.

  • گروه خبری : دفاع پایان نامه
  • کد خبر : 13207
کلمات کلیدی

تصاویر

http://medicine.kaums.ac.ir//UploadedFiles/NEWS/defae9.jpg
مدیر سیستم
خبرنگار

مدیر سیستم

نظرات

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید

عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب