دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تاسیسات
 • 2 عضو
 • بیشتر...

  شرح وظایف:

  1- کمک در بهره‌برداری از دستگاه‌های تهویه و تعمیرات جزئی دستگاه‌های تهویه و فنکوئل و هوارسان

  2- بهره‌برداری و نگهداری سیستم‌های مختلف تاسیساتی و آبرسانی و تهویه مطبوع

  3- تعمیر فنکوئلها و هوارسانی

  4- سرپرستی و انجام تعمیرات فصلی

  5- نگهداری وسایل تاسیساتی تهویه و تبریدی

  6- تعمیر شبکه‌های برق فشار ضعیف، ترانسفورماتورها و اگزوز فن ها

  7- پیاده کردن طرح روشنایی ساختمان

  8- تعمیرات جاری و تعویض قطعات اصلی مربوط به دستگاههای برقی و دستگاه برقی سردکننده

  9- انجام امور عایق بندی و لوله کشی و ... نصب موتورهای آب و برق

  10- بهره برداری و تعمیر کلیه لوازم تأسیساتی

  11- آزمایش کلیه دستگاه‌ها به منظور حصول اطمینان از کار کرد صحیح آنها در فصول مختلف

  12-  انجام سایر امور مربوطه طبق نظر مقام مافوق 


 • ابراهیم رجبی مقدم
  تکنسین تاسیسات
  تاسیسات
 • ابوالفضل میثمی فر
  تکنسین تاسیسات

شرح وظایف:

1- کمک در بهره‌برداری از دستگاه‌های تهویه و تعمیرات جزئی دستگاه‌های تهویه و فنکوئل و هوارسان

2- بهره‌برداری و نگهداری سیستم‌های مختلف تاسیساتی و آبرسانی و تهویه مطبوع

3- تعمیر فنکوئلها و هوارسانی

4- سرپرستی و انجام تعمیرات فصلی

5- نگهداری وسایل تاسیساتی تهویه و تبریدی

6- تعمیر شبکه‌های برق فشار ضعیف، ترانسفورماتورها و اگزوز فن ها

7- پیاده کردن طرح روشنایی ساختمان

8- تعمیرات جاری و تعویض قطعات اصلی مربوط به دستگاههای برقی و دستگاه برقی سردکننده

9- انجام امور عایق بندی و لوله کشی و ... نصب موتورهای آب و برق

10- بهره برداری و تعمیر کلیه لوازم تأسیساتی

11- آزمایش کلیه دستگاه‌ها به منظور حصول اطمینان از کار کرد صحیح آنها در فصول مختلف

12-  انجام سایر امور مربوطه طبق نظر مقام مافوق 


عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب