دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
علی شبانیان
مدیر داخلی مرکز آموزش مهارت‌های بالینی
علی شبانیان
شرح وظایف:

مدیریت و نظارت بر کارکرد نیروهای خدماتی شاغل در آن مرکز به همکاری مسئول خدمات دانشکده

ارسال گزارش از کمبود و نواقص آن مرکز به صورت دوره ای و پیگیری تا زمان رفع مشکل

مدیریت و نظارت بر کلاس های درس آن مرکز با تعامل و هماهنگی دانشکده

اتخاذ تدابیر لازم به منظور پیشرفت و بهبود امور جاری

هماهنگی و مدیریت سالن اجتماعات دکتر یلدا با همکاری روابط عمومی دانشکده

انجام سایر امور محوله طبق پست سازمانی براساس دستورات مافوق

عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب