دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
دکتر علیرضا عابد
مدیر امور هئیت علمی
دکتری تخصصی فارماکولوژی
مرتبه علمی: دانشیار
دکتر علیرضا عابد
شرح وظایف:

ساماندهی امور مربوط به نیاز سنجی بر اساس استاندارد های موجود و انعکاس به مبادی ذیربط پیگیری امور مربوط به استخدام، تبدیل وضعیت و ارتقاء اعضاء محترم هیات علمی پیگیری امور رفاهی، فرهنگی اعضای محترم هیات علمی انجام اقدامات لازم در راستای تجلیل وپاسداشت شان و جایگاه اعضای محترم هیات علمی اطلاع رسانی در حوزه های مورد نیاز برنامه ریزی جهت برگزاری دوره های آموزشی مورد نیاز اعضای هیات علمی پیگیری در خصوص ایجاد پایگاه اطلاعاتی جامع اعضای هیات علمی جهت دسترسی به آمارهای مورد نیاز و پایش فعالیت‌‎ها تلاش در راستای تقویت اخلاق حرفه ای استادی

عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب